Blog by doll collector Erynnis_Tages | Blog o lalkach Erynnis_Tages

Blog o lalkach i kolekcjonowaniu, głównie Barbie i Integrity Toys – kolekcjonerstwo w Polsce, dawne lata, wspomnienia, moja kolekcja Barbie, Fleur, Integrity Toys i innych. | Blog about collecting dolls in Poland. Doll collector in Poland. Blog in Polish and English: bilingual English/Polish notes.

Karl Lagerfeld Barbie

When I heard a rumour about Barbie as Karl Lagerfeld, I immediately thought I must have this doll. Unconditionally. Sometimes, it can’t be any other way – there are dolls with magical powers to draw attention and generate desires.

This is a bilingual post : Polish and English

 Karl Lagerfeld zamieszkał w Polsce!

Kiedy usłyszałam pogłoski, że ma powstać Barbie jako Karl Lagerfeld, pomyślałam od razu, że będę musiała tę lalkę zdobyć.  Bezwarunkowo.  Czasem po prostu się nie da inaczej:  bywają lalki, w których tkwi magnetyczna moc przyciągania uwagi i generowania pożądań.

 

mattel_KL_barbie_intr

(c) Mattel 2014 Source: http://www.thebarbiecollection.com

Barbie Lagerfeld wywołała niemałe zamieszanie w świecie miłośników mody i kolekcjonerów lalek  i została wyprzedana z prędkością światła, mimo to udało się  –  przynajmniej  jeden z 999 egzemplarzy mini – Karla rezyduje w Warszawie.   Wreszcie przyszedł czas, aby przedstawić Jej/Jego  Cesarską Mość i opisać trzęsienie ziemi, jakie wywołało objawienie się Kaisera w postaci Barbie.

 The Lagerfeld Barbie caused a big commotion in the world of fashionistas and doll dollectors, and sold out at the speed of light, and yet I succeeded – one of the 999 mini-Karls is now residing in Warsaw. Now is the time to introduce His/Her Mayesty and describe the earthquake caused by this appearance of Barbie as Kaiser.

Karl Lagerfeld Barbie® Doll

Data rozpoczęcia sprzedaży/ Sale start: 9/29/2014

Numer katalogowy/ Catalogue number : BCP92

Platinum Label : lalka limitowana do 999 egzemplarzy / Platinum Label : doll limited to 999

Facemold : nowy facemold „ Karl” / new facemold Karl

Data na pudełku/ Box date: © 2014 Mattel

Lagerfeld Barbie box
Zamknięte pudełko Barbie Karl Lagerfeld /
Closed Barbie Karl Lagerfeld box

Być jak Lagerfeld. Być jak Barbie. Być jak logo.

 Being Lagerfeld. Being Barbie. Being a logo.

To niezwykła lalka – pod każdym względem ! Za sprawą Barbie Lagerfeld przejmuje nad nami władzę zwodniczy czar LOGO. Jest w o wiele większym stopniu pojęciem – niż lalką, a wartość dodana stanowi 99 % jej mocy. Wartość dodana: wszystko niemal dzieje się w naszych umysłach. To przecież nie jest tylko lalka. Materializuje się w niej magia świata wielkiej mody, towarzyszą jej  emocje paryskiego fashion-weeku, przyciąga nazwisko genialnego Cesarza Mody, człowieka, który uczynił z samego siebie LOGO  – sam siebie wyrzeźbił i zmienił w arcydzieło  designu. Z bycia sobą uczynił markę, znak firmowy. Od dawna już chyba tworzona przez niego moda jest mniej istotna niż On sam !

It’s an extraordinary doll – in every way! Through Lagerfeld Barbie, we’re drawn into the magical charm of a LOGO. It’s much more a concept than a doll, and this added value gives her 99% of her power. Added value: it’s almost all in our heads. After all, this isn’t just a doll. Through her, we experience the magic of haute couture, the emotions of Paris Fashion Week, we’re pulled by the name of the Fashion Emperor’s genius, who turned himself into a LOGO – he shaped himself to become a masterpiece of design. He turned being himself into a trademark, a symbol. For a long time now, his fashions seem to be less significant than HE is.

A sam w sobie Karl jest rysunkiem, tylko tyle z siebie ujawnia światu – kilka kresek, czerń i biel, projekt-bycia-Karlem. Tyle widzimy. Maskę. Ujawnia nam się Karl  jednowymiarowy jak postać z kreskówki – wystarczy biały kołnierzyk, mankiety, okulary , białe włosy – i już:  jest Karl. Karl we własnej osobie i Barbie jako Karl mają ze sobą wiele wspólnego, tyle samo bowiem potrzeba , aby zmienić lalkę Barbie w Karla. Podobnie atrybuty bóstw i świętych w dawnym malarstwie nieomylnie wskazywały, kogo oglądający widzi.  Karl oczywiście wie o tym  wszystkim doskonale i świadomie gra samym sobą. „I am like a caricature of myself, and I like that. It is like a mask. And for me the Carnival of Venice lasts all year long.” – („Jestem jak karykatura samego siebie. I lubię to. To jak maska. Dla mnie karnawał w Wenecji trwa cały rok. „) – powiedział o sobie.

Karl himself is just a sketch, that’s all he reveals of himself to the world – a few lines, black and white, the being-Karl-project. That’s all we see. A mask. He’s as one-dimentional as a cartoon – all you need is a white collar and cuffs, glasses and white hair – and that’s it: here’s Karl. Karl the person and Barbie as Karl have a lot in common, because that’s exactly what it takes to turn Barbie into Karl. In a similar way, the attributes of gods and saints in old paintings made the identity of the subject perfectly clear. Karl knows this very well, of course, and consciously plays with his own image. „I am like a caricature of myself, and I like that. It is like a mask. And for me the Carnival of Venice lasts all year long,” he said.

Karl Lagerfeld Emoticons

 

I tu ujawnia się przyczyna, dla której Barbie Lagerfeld budzi  (we mnie) takie emocje: w moich oczach to lalka symbol. Barbie sama w sobie jest nie tylko lalką – jest symbolem  czy uosobieniem  „bycia lalką”. A Karl jest „wielkim projektantem” i  uosobieniem „bycia wielkim projektantem”. Oboje przebywają bardziej w platońskim świecie idei niż w świecie materialnym.

Kupując Barbie Lagerfeld, kupujemy raczej koncepcję, nie przedmiot.

Wiemy przecież, że Lagerfeld Barbie, odarta z pozamaterialnej otoczki, wyjęta z pudełka ozdobionego eleganckim LOGO  i dana do zabawy pięciolatce, stałaby się wyłącznie zwykłą zabawką, po prostu lalką, choć o uroczej twarzyczce.

And this is the reason why Lagerfeld Barbie stirs such emotions (in me): in my eyes the doll is a symbol. Barbie herself isn’t just a doll – she’s a symbol or the personification of ‚being a doll’. Karl is a ‘big designer’ and a personification of ‘being a big designer’. They both exist in Plato’s Realm of Forms rather than a material world.

Buying the Lagerfeld Barbie, we’re buying the concept, rather than the item.

We surely realise that Lagerfeld Barbie stripped of her otherworldly aura, removed from her box marked with an elegant LOGO and given to a five-year-old to play with, would become an ordinary toy, just a doll, albeit with a charming face.

Ubrana w uniform Karla, jest przedmiotem pożądania fashionistów, kolekcjonerskim skarbem, symbolem mody, lśni blichtrem wielkiego świata, gdzie Diabeł ubiera się …u Lagerfelda. To  mnie właśnie zachwyca w lalkach tego rodzaju – wszystko, co jest  „poza”.

Ten proces, gdzie wartość jest dodana do rzeczywistej, materialnej wartości przedmiotu jest zresztą cechą Teatru Mody, która mnie zawsze fascynuje. Płacimy często za Znak, za Myśl,  za Historię, nie za rzecz.  Sądzę, że dlatego uwielbiam absurdalne piękno dekonstrukcji w modzie. Ale to dygresja, wróćmy do opowieści o Barbie Lagerfeld.

Dressed as Karl, she’s an object of desire for fashionistas, a gem to collectors, a fashion symbol shining with the riches of the kind of world where the Devil wears… Lagerfeld. And that’s exactly what I love in this type of dolls – everything is so otherworldly.

The process of adding this value to the actual, material value of an item is characteristic of the Theatre of Fashion I’m endlessly fascinated by. We often pay for the Symbol, the Idea, the Story, not the thing. I think this is why I love the absurd beauty of deconstruction in fashion. But I digress, let’s come back to the story of KL Barbie.

 

karl_logomaniaLogomania! Picture courtesy of Net-A-Porter.com

Jest cos jeszcze, co bardzo spodobało mi się w projekcie Lagerfeld Barbie. Gdy patrzymy na KL Barbie, widzimy Lagerfelda – widzimy szczupłą postać z białym kucykiem, obowiązkowe czarne okulary, rękawiczki bez palców – wszystko się zgadza, ale Karl jako Barbie jest  przecież…kobietą! Dodatkowy „genderowy twist”. Nie Ken w roli Karla! Nie Barbie w jakimś pierwszym z brzegu stroju z kolekcji Karla…To by było zbyt proste.

To sama Barbie, ta ikona kobiecości  ma na sobie uniform  jednoznacznie kojarzony z Kaiserem – zestaw atrybutów zmienia Barbie w Karla. Barbie wciela się w Karla, nakłada na siebie postać Karla, tak, jak czyniła to już wielokrotnie, stając się np. Marylin Monroe czy Vivien Leigh. Trzeba przyznać, że Barbie ma wprawę we wcielaniu się. Ale tym razem  wcieliła się w osobę, która jednak, mimo właściwej bóstwom wyniosłej  aseksualności – jest  wszak mężczyzną.  Nie dosłownie, nie wprost, ale wkraczamy w obszar zabawy rolami i  stereotypami.  Barbie pojawia się w pięknej odsłonie. „ It’s boy-meets-girl chic.”, jak napisał jakiś komentator w internetowej prasie.

Cudowne, ironiczne, pełne dystansu potraktowanie własnej legendy przez Karla i … przez Barbie. Pełen zachwyt!

( Dla wielbicieli tego typu zabaw wizerunkiem Barbie: warto zwrócić uwagę na Barbie ubraną w strój Franka Sinatry i Barbie naśladującą Elvisa. )

There’s something else that appealed to me in the Lagerfeld Barbie project. When we look at Lagerfeld Barbie, we see Lagerfeld – we see a thin figure with a white ponytail, the requisite black glasses, the fingerless gloves – everything is as it should be, except Karl as Barbie is… a woman! It’s an additional ‘gender twist’. It’s not Ken as Karl! It’s not Barbie wearing just any random outfit from Karl’s collection… that would be too simple.

It’s Barbie herself, that icon of womanhood, wearing the uniform unquestionably associated with the Kaiser – the set of attributes turning Barbie into Karl. Barbie becomes Karl, takes on Karl’s persona, just as she’s done it many times before, becoming, for example, Marilyn Monroe or Vivien Leigh. We must admit, Barbie has much experience in becoming someone. But this time she became a person who is, despite an otherworldly elevated asexuality – is still a man. Not literally, not directly, but we are entering into a game of roles and stereotypes. Barbie appears in a beautiful incarnation. ‘It’s boy-meets-girl chic’, said one of the online comentators.

The wonderful, the ironic, the very distanced approach to his own legend by Karl… and by Barbie. Love it!

For the fans of such Barbie image play, I recommend checking out Barbie dressed as Frank Sinatra and Barbie as Elvis.

„ THINK PINK but don’t wear it” (Myśl różowo, ale nie ubieraj się na różowo) – nowa, stylowa Barbie ochoczo powtarza sławną maksymę Karla Lagerfelda. ( Co jest tym zabawniejsze, że niemal w tej samej chwili Barbie na pokazie Moschino  pojawia się odziana w zwariowany i przerysowany kiczowaty róż! Barbie  jest jak lalkowa bogini. Może być każdym, może symbolizować wszystko).

„Think pink but don’t wear it”the new stylish Barbie readily repeats Karl Lagerfeld’s famous statement. This is even funnier considering that, at almost the same moment, Barbie appears at the Moschino show dressed in crazy and overstated kitschy pink! Barbie is like a doll goddess. She can be anyone, she can symbolise anything.

Zanim przystąpimy do szczegółowego opisu samej lalki, opowiedzmy najpierw o atmosferze oczekiwania na jej premierę i o niezwykłym poruszeniu, jakie wywołała . To  już część historii Barbie, warta zapamiętania.

Before I describe the doll in detail, let’s talk about the anticipation of here premiere and the incredible stir she caused. It’s already a part of Barbie’s history, worthy of remembering.

 W oczekiwaniu na Lagerfeld Barbie

Waiting for Lagerfeld Barbie

Już rok wcześniej pojawiały się plotki o możliwej współpracy Lagerfelda z Mattelem. Plotki – nic więcej. Spekulacje, rozważania… A jednak, pomyślałam wtedy, gdyby taka lalka miała powstać, byłabym zainteresowana.

The gossip about Lagerfeld’s collaboration with Mattel started a year ago. Gossip – no more. Speculations, thoughts… At the time, I thought if such a doll would come to be, I’d be interested.

Tego lata, dokładnie 17 lipca 2014 roku na stronie WWD (Women’s Wear Daily).
zamieszczono informację, że Barbie Lagerfeld ma naprawdę powstać! Ujawniono też szkic, wykonany ręką Roberta Besta. Nie napisano, kiedy lalka miałaby zostać wyprodukowana, prawdę mówiąc pomyślałam, że raczej nastąpi to w przyszłym roku. Nie spodziewałam się tak błyskawicznego rozwoju akcji.  W artykule na WWD zacytowano słowa  Ważnej Osoby Z Mattela czyli Kim Culmone ( global vice president of Barbie product design) :“ To nie jest zwyczajna sprawa, że Barbie ubiera się jak najsławniejszy projektant mody na świecie”  (It’s not everyday that Barbie dresses like the world’s most famous fashion designer” ).

This past summer, on July 17th 2014 to be exact, Women’s Wear Daily under the following link published an announcement that this doll will indeed be created. They also revealed the sketch, drawn by Robert Best. They didn’t say when the doll would be produced, and frankly I thought it wouldn’t be until the following year. I didn’t expect such quick turn of events. In the WWD article, Mattel’s Very Important Person – Kim Culmone, Global Vice President of Barbie Product Design – was quoted as saying ‘it’s not every day that Barbie dresses like the world’s most famous designer’.

robert_best_sketchBarbie Lagerfeld – szkic Roberta Besta : Barbie w charakterystycznym uniformie Karla. Lagerfeld Barbie – Robert Bests’s sketch: Barbie wearing Karl’s signature uniform. Source: http://www.thebarbiecollection.com

Wciąż jednak nie było pewności, czy Barbie Lagerfeld powstanie – znamy przecież projekty lalek, ogłaszane nawet oficjalnie przez Mattel, które nigdy nie zaistniały! [LINK]

Ale niewiele dni później, już 2 września na oficjalnej stronie Karla (Karl.com) pojawiła się zapowiedź Barbie Lagerfeld – podano datę jej premiery – 29 września. W zapowiedzi znalazła się także informacja o cenie lalki (200 euro) oraz gdzie będzie można nabyć ten skarb – „wyłącznie w wybranych butikach Karla Lagerfelda, na stronie BarbieCollection.com, na Net-A-Porter.com oraz w butiku Colette w Paryżu.”

Co więcej, Karl zamieścił fotografię, na której siedzi dość zdystansowany, a obok stoi jego malutki sobowtór, mini-Karl. Oboje: Karl i Barbie są ubrani w „strój Karla”. Było to pierwsze pokazane światu zdjęcie prototypu Barbie Lagerfeld. Patrząc na zdjęcie, miałam wrażenie, że pyszczek Barbie wyraża figlarne zaciekawienie, twarz Karla pozostaje natomiast bez wyrazu. Tak ma być, o to chodzi! Fotografia ta rychło została umieszczona też na Instagramowych profilach obu gigantów pop kultury.

Still, this was no assurance Lagerfeld Barbie would be produced – we all know about doll projects, even ones officially announced by Mattel, that never came to fruition [LINK]

Then, just a few days later, on September 2nd, Karl’s official website (karl.com) announced the arrival of Lagerfeld Barbie , giving the date of her debut – September 29th, as well as the price (€200) and where the doll will be available to buy – at select Karl Lagerfeld retail stores, TheBarbieCollection.com, Net-A-Porter.com and the Colette boutique in Paris.

They also published a photo of Karl sitting down, quite aloof, and next to him stands his little double, mini-Karl. Both Karl and Barbie are wearing ‘Karl’s outfit’. It was the world’s first look at the Lagerfeld Barbie prototype. In the photo, it seemed to me, Barbie’s face appears frivolously curious, while Karl’s displays no emotion. Yes, that’s the way it should be! This photo immediately appeared on the Instagram profiles of both of these pop-culture giants.

Karl-and-Barbie-test-feat

 Karl i Barbie – zdjęcie ze strony Karl.com / picture from Karl.com

Poznaliśmy zatem datę premiery – moment, w którym lalkowy świat wstrzyma oddech  to 29 września! Teraz było to już pewne- Barbie Lagerfeld powstanie. Zaczęło się odliczanie.

And so we learned of the debut date – the moment when the doll world holds its breath will happen on September 29th. Now it was confirmed – Lagerfeld Barbie will appear. Let the countdown begin.

Informacja  o Barbie Lagerfeld natychmiast obiegła prasę i blogosferę  całego świata, dotarła także do Polski, trafiła nawet na łamy rozdawanej w warszawskim metrze darmowej gazety „Metro”.

The news about Lagerfeld Barbie immediately made its way around the world’s press and blogs, it also reached Poland, and even appeared in Warsaw’s free Metro newspaper.

(Jeszcze info dla niewtajemniczonych, zabłąkanych na tego bloga –  etykietką „platinum label” oznakowane są kolekcjonerskie lalki Barbie, przeznaczone dla dorosłych kolekcjonerów, wyprodukowane w ekstremalnie niskich nakładach, największy możliwy to 999 sztuk.)

 

A note for the uninitiated, who stumbled upon this post – platinum label is given to Barbie dolls intended for the adult collector market and produced in extremely limited numbers – the highest being 999.

Po obwieszczeniu na Karl.com dość szybko pojawiły się w Internecie zdjęcia promocyjne wydane przez Mattel, które zresztą na stronę Mattela wrzucono sporo później. Na początku ujawniono 3 zdjęcia: całą sylwetkę Barbie, zbliżenie oraz fotografię Barbie z profilu. Na wszystkich zdjęciach promocyjnych Barbie nosi czarne okulary, zakrywające oczy. Chodziły słuchy, że zastrzegł to sobie sam Karl, chcąc podkreślić nienaruszalność swego wizerunku – on sam bardzo niechętnie zdejmuje czarne szkła! Z pewnością ukrywanie oczu Barbie było celowym zabiegiem, zwiększającym atmosferę tajemniczości. To chyba pierwsza lalka, pomijając heroiny komiksowe w stylu Catwoman, którą promowano NIE pokazując jej twarzy w całości. Bo czy twarz jest tutaj ważna? Nie lalkę przecież chcemy kupić, ale ideę, pojęcie.

After the announcement on Karl.com, Mattel’s promotional photos were revealed quite quickly on the internet, although they were added to Mattel’s official page much later. First it was three: the whole Barbie figure, a close-up, and a profile shot. In all these pictures, Barbie wears black glasses, covering her eyes. There were rumours that this was on Karl’s insistence, because he wanted to reaffirm his image – after all, he doesn’t like taking off his glasses. For sure, the deliberate covering of Barbie’s eyes was planned, increasing the atmosphere of mystery. It’s probably the first doll, not counting the heroines from comics like Catwoman, promoted without showing her face. Because, really, is the face really important here? It’s not a doll we’re buying – it’s an idea, a concept.

barbie_lagerfeld_closeup

lagerfeld_prototyp

Lagerfeld Barbie promo pic

First promo pics. Here you can see the attention to detail and the beauty of the project. Pierwsze promocyjne zdjęcia. Widać staranność detali i urodę projektu. Source: http://www.thebarbiecollection.com

Na forach dyskusyjnych kolekcjonerów rozpoczęły się kolejne spekulacje: jaki mold ciałka będzie miała Barbie i czy to, co widzimy, to nowy facemold.  Kolekcjonerzy umilali sobie czas, przebierając już posiadane lalki za Karla i wstawiając je na Flickr.

Internet forums were full of speculation: what body mold will the doll have and whether the pictures show a brand new facemold. Collectors gleefully passed the time dressing their own Barbies as Karl and putting the photos on Flickr.

8 września emocje wzrosły, gdy wyszło na jaw, że niektóre stacjonarne butiki Karla Lagerfelda prowadzą przedsprzedaż lalki. Można było zapłacić z góry i otrzymać papierek, uprawniający do odbioru lalki w dniu premiery  29 września. Oczywiście warunkiem było osobiste wkroczenie do butiku – ani pomarzyć o zaklepywaniu Lagerfeld Barbie on-line. Blady strach padł na tych, którzy o Lagerfeld Barbie marzyli, a czarnowidze wyrażali obawy, że wszystkie lalki znikną przed datą premiery!  Oczywiście natychmiast na Ebayu pojawiły się oferty handlarzy, którzy sprzedawali KL Barbie w preorder, pisząc, że zagwarantowali sobie prawo do  jej kupna w którymś z butików Karla. Wielu desperatów, obawiając się , że nie załapią się na lalkę, nabyło ją wtedy na Ebay za około 500$. Reszta świata czekała, licząc na szczęście.

On September 8th emotions climbed even higher, when it was revealed that some of Karl’s established boutiques are taking pre-orders for the doll. The buyer could pay in advance, and receive a document authorising them to pick up the doll on September 29th. Of course, the condition was that you had to go to the store in person – you couldn’t even dream of booking the Lagerfeld Barbie online. Sheer panic took those who dreamt of owning Lagerfeld Barbie, and the pessimists predicted that all the dolls will be sold out before the planned debut date. Of course, the eBay traders didn’t hesitate to list the pre-ordered dolls for sale, stating that they were in possession of the pre-order confirmation from one of Karl’s boutiques. Many desperate buyers, fearing they won’t have any other chance of buying the doll, bought these pre-ordered dolls for approximately $500. The rest of the world waited, counting on their luck.

Spekulowano, że z 999 sztuk, 1/3 trafi na BarbieCollector, 1/3 do butików Karla i wreszcie 1/3  na Net-A-Porter. Wiadomo było, ze na oficjalnej stronie BarbieCollector każdy  kupujący będzie miał prawo do nabycia tylko jednej lalki.

It was speculated that of the 999 dolls, about a third will appear on Barbie Collector, third at Karl’s boutiques and third on Net-A-Porter. It was announced that on the official Barbie Collector page each buyer will be able to purchase only one doll.

Przedsprzedaż w butikach tej tak bardzo oczekiwanej i tak ściśle limitowanej lalki była dość okrutnym pomysłem, pula lalek dostępnych 29 września została jeszcze bardziej uszczuplona, nawet jeżeli sprzedano tylko kilkanaście sztuk! (Już po kilku dniach butiki zaprzestały bowiem tej działalności  a listy oczekujących zamknięto.)  Ale podgrzało to atmosferę skutecznie. Może o to chodziło? O podsycenie emocji?

The boutique pre-sale of such an anticipated and strictly limited doll was a cruel idea, because the pool of dolls available on September 29th became that much smaller, even if less than 20 were sold! (After a few days, the boutiques withdrew this option, and the waiting lists were closed.) But it definitely fired up the anticipation. Maybe that’s what it was all about? Stirring the emotions?

Niedługo  przed dniem sądu, chyba 3 dni przed Dniem Jej Przybycia, Mattel zamieścił dokładną specyfikację Barbie Lagerfeld, ujawniając informację, że lalka ma nowy facemold, nazwany KARL ! piękna nazwa, czyż nie?

Just a short while before judgment day, around three days before her arrival, Mattel published a detailed description of Lagerfeld Barbie, revealing that the doll has a new facemold, called KARL! A great name, isn’t it?  

barbie_lagerfeld_facebarbie_lagerfeld_beltbarbie_lagerfeld_full

Official photos from Barbiecollector.com  Oficjalne zdjęcia z Barbiecollector.com Source: http://www.thebarbiecollection.com

W necie krążyć też zaczęło  nieoficjalne zdjęcie, przedstawiające pudełko o zachwycającym designie. Emocje jeszcze wzrosły. Było już pewne, Barbie Lagerfeld to najbardziej oczekiwana lalka roku.

Tuz przed premierą na Instagramie Net-A-Porter ukazały się urocze fotografie pokazujące Barbie w Paryżu, podczas paryskiego Fashion Weeku.

Online, an unofficial photo started making the rounds, showing a box of magnificent design. Emotions climbed even higher. Now it was confirmed: Lagerfeld Barbie was the most anticipated doll of the year.

Just before the premiere, Net-A-Porter’s Instagram showed beautiful photos of Barbie in Paris, during the Paris Fashion Week:

netaporter_instagram_1 netaporter_instagram_2 netaporter_instagram_3 netaporter_instagram_4 Czy to apartament Karla?:)  Is that Karls’ room? 🙂

netaporter_instagram_5

Instagram pics from Net-A-Porter account 

Dzień premiery – bitwa o Karla

Debut day – the battle for Karl

Wreszcie nadszedł ten dzień! 29 września, wyznaczona godzina, ta sama na całym świecie : północ według strefy czasowej PST.

Finally, the day came. September 29th, the appointed hour, the same across the world – midnight PST.

29thSeptember_net_a_porter

printscreenNetAporterAvailable2014_r

Pamiątkowy printscreen ze strony Net-a-Porter z dnia sprzedaży. Printscreen strony Net-A-Porter w chwili, gdy Barbie Lagerfeld była dostępna. Zdjęcie po kliknięciu powiększy się. Commemorative screenshot of the Net-a-Porter page on the day of sale.

W USA trwała noc, w niektórych stanach była 3 w nocy. W Europie około 9 rano. Zameldowałam się na stronie Net-a- Porter. Kliknęłam. Była MOJA!

Na stronie BarbieCollector.com sprzedała się podobno w kilka minut, nie obyło się bez  dramatycznych przeciążeń serwera. Na stronie Net-A-Porter widniała trochę dłużej.

Koniec. 900 lalek pojawiło się i zniknęło w mgnieniu oka, w błysku światła.

It was nighttime in the USA, in some states 3am. In Europe it was 9am. I logged onto Net-a-Porter. I clicked. She was MINE!

On the BarbieCollector.com page she allegedly sold out in just a few minutes, with server overload drama. On Net-A-Porter, she lasted slightly longer.

The end. 900 dolls appeared and disappeared in a blink of an eye, a flash of light.

printscreenNetaPorterSOLDOUTPamiątkowy printscreen strony Net-A-Porter – Barbie wyprzedana .Zdjęcie po kliknięciu powiększy się. Commemorative screenshot of the Net-a-Porter page: Barbie SOLD OUT!

KLBARBIEnetaporter_soldoutPrawdziwe szaleństwo miało się dopiero rozpocząć. W ciągu kilku godzin ceny KL Barbie poszybowały na  niebywałe wyżyny na Ebayu – pod koniec 29 września jej cena osiągała nawet do 3 tysięcy $ !  Pragnienie zdobycia lalki sygnowanej nazwiskiem Kaisera okazało się jak widać narkotycznie silne. Ci, którzy nie zdążyli jej kupić, walczyli.

The real madness was about to Begin. In just a few hours, the prices of KL Barbie reached unheard-of heights on eBay – by end of September 29th her price reached nearly $3000! Clearly, the desire to have a doll bearing the Kaiser’s name was like a drug. Those who didn’t manage to buy her went into battle mode.

Pod jedną lalką biło się niekiedy  po 30, 40 licytujących, co 10 minut podbijających o 100 dolarów, obserwowano nawet zakulisowe gry handlarzy atakujących konkurencyjne aukcje z martwych kont…Słowem – pandemonium!  Zapanowały szalone emocje, festiwal  pożądania, współczesny odpowiednik bitwy o czysto konceptualne trofeum – odpowiednik  turnieju, gdzie nagrodą jest szarfa wręczona przez piękną damę –  oto efekt magii LOGO . Potężna jest moc pojęcia.

A single doll often had 30, 40 bidders who bumped up the price by $100 every 10 minutes, and some sellers were observed attacking rival auctions from dead accounts… in a word – pandemonium! The emotions were high at this festival of desire, the modern equivalent of a battle for a purely conceptual trophy – like a tournament, where the reward is a ribbon given by a beautiful lady – that’s the result of a LOGO’s magic. The power of a concept is a mighty one.

KL_sold for 2995

Printscreen z Ebaya – sprzedana za $2995

Screenshot of eBay – sold for $2995t

The sky is the limit!

 Zwróciło to uwagę  dziennikarzy i zostało wspomniane w internetowej prasie. Karl Lagerfeld odniósł kolejny sukces- czegokolwiek dotknie, zamienia się w złoto. Po dramatycznym tygodniu niebywałego wzrostu ceny ustabilizowały się w okolicy tysiąca dolarów.

It was noticed by journalists and written about in the online press. Karl Lagerfeld celebrated another success – whatever he touches, turns to gold. After a dramatic week of increases, the prices stabilised around $1000.

Po wyprzedaniu Lagerfeld Barbie na facebookowym profilu Karla pojawiło się urocze zdjęcie z podpisem, że miss Barbie co prawda została wyprzedana, ale ciągle można kupić elementy jej stroju  w rozmiarze dla ludzi.

After Lagerfeld Barbie sold out, a charming picture appeared on Karl’s Facebook page, accompanied by a note saying that although miss Barbie is no longer available, you can still buy parts of her outfit in human size.

10376937_840297339334969_7142110354777368469_n

lagerfeld facebook printscreen29Sept2014

Screenshot of Karl’s Facebook – just after Lagerfeld Barbie sold out. The attention to detail is impressively evident when comparing Lagerfeld Barbie’s miniature bag and glasses with their original counterparts

Printscreen z Facebooka Karla-  tuż po wyprzedaniu Barbie Lagerfeld. zdjęcie po kliknięciu powiększy się. Naprawdę fajnie wygląda zestawienie torebki i okularów Lagerfeld  Barbie z prawdziwą  torebką i okularami – widać dbałość o odtworzenie detali.

Dodajmy, ze wydano też pewną liczbę Barbie Lagerfeld w wersji magnesu z magnetycznymi ubrankami – naszkicowaną postać Barbie  w bieliźnie można ubierać w strój Lagerfeld Barbie  Ten zabawny gadżet rozdano wybranym dziennikarzom. Zgadnijcie, ile teraz kosztuje na Evilbay? $500. Tak, tyle warty może być magnes na lodówkę, gdy dodamy do niego…magię Barbie i Lagerfelda!

I must add here that there was a number of fridge magnet Lagerfeld Barbies with magnetic clothes – it was a sketch of Barbie in her underwear, to be dressed in the clothes. This amusing gadget was given to selected journalist. Guess the price it fetches now on evilBay? $500. Yes, that’s how much a fridge magnet can be worth, with added magic… of Barbie and Lagerfeld!  

Wszystkim, którzy zdobyli Barbie Lagerfeld, pozostawało teraz oczekiwanie na kuriera.

For everyone who bought her, waiting for the courier was all that was left to do.

lagerfeld_arrival

Lagerfeld Barbie arrived from Net-A-Poarter in a black box wrapped in ribbons.Barbie Lagerfeld przybyła z Net-A-Porter w czarnym pudle, obwiązanym wstążkami.

  Lagerfeld Barbie –opis lalki – doll description

Zacznijmy od pudełka, jest bowiem ono przykładem naprawdę dobrego designu. To jedno z najładniejszych pudełek lalkowych, z jakimi miałam do czynienia. Robi duże wrażenie.

Let’s begin with the box, because it’s an example of really great design. It’s one of the most beautiful doll boxes I’ve ever seen. It really makes an impression.

Pudełko Lagerfeld Barbie

Lagerfeld Barbie box

Zachwyca prostota formy – biały prostopadłościan z czarnymi literami , tworzącymi imię/logo  Karl Lagerfeld. Biała osłonka jest bardzo ciężka i solidna, a litery wycięte są z czarnego, grubego akrylu.

The form’s simplicity is very impressive – a white cuboid with black letters forming the name/logo of Karl Lagerfeld. The white cover is heavy and solid, and the letters cut out from thick black acrylic.

Lagerfeld Barbie box

W literę „K” wpisana jest oczywiście twarz-logo Karla.

Karl’s face-logo is, of course, incorporated into the letter K.

Lagerfeld Barbie box

Całość jest bardzo ciężka, waży około 1,5 kg. A dokładnie 1460 gram.

The whole box is quite heavy, weighing around 1.5 kilo. It’s 1460 g actually.

Lagerfeld Barbie box

Podstawa pudła  skrywa ciekawe informacje. Oprócz numeru katalogowego, daty produkcji i innych szczegółów, można znaleźć tam dwa interesujące szczegóły.

The base of the box contains interesting information. Aside from the catalogue number, production date and other details, there are two interesting things.

Lagerfeld Barbie box

Po pierwsze:  można zauważyć, że adres oficjalnej  strony internetowej poświęconej kolekcjonerskim Barbie brzmi tutaj TheBarbieCollection.com, podczas gdy nazwa ta to przecież BarbieCollector.com

First, the web address of the official collectors’ Barbie page is listed here as TheBarbieCollection.com – when the page is actually called BarbieCollector.com.

Lagerfeld Barbie box

Być może niektórzy pamiętają, że wersja TheBarbieCollection.com pojawiła się wcześniej w  informacji zamieszczonej na stronie Karla, co wzięto wówczas za pomyłkę. Czyżby szykowano zmianę nazwy witryny Mattela? ( Po wpisaniu nowej nazwy zostajemy przekierowani na BarbieCollector.com)

Some of you may remember that TheBarbieCollection.com wording appeared earlier in the announcement on Karl’s website, which was at the time interpreted as a mistake. Is it possible Mattel is preparing to change the name of the website? (When you attempt to go onto this new page, you’re automatically redirected to BarbieCollector.com.)

Po drugie, zaciekawił mnie tajemniczy ciąg cyfr wytłoczony na pudełku. Na każdym znanym mi egzemplarzu był on inny. Ciekawa jestem, co oznacza. Czy  każdy egzemplarz ma inny numer? Kto posiada KL Barbie, mógłby sprawdzić i zobaczyć, jaki ma numer. Fajnie byłoby się dowiedzieć, jakie są inne numery i jak mają się one  do numerów na certyfikatach, czy jest jakakolwiek korelacja.

Numer na pudełku mojej lalki brzmi: 2244HF2

Secondly, I was intrigued by the mysterious serial number imprinted on the box. As far as I know, it’s different for every doll. I wonder what this means. Does every single doll have a different number? Whoever has KL Barbie could check and see what number they have. It would be interesting to find out what other numbers there are and how they relate to the certificate numbers, if there is indeed a correlation.

The number on my box is 2244HF2.

Tajemnicze wytloczone kody znajdują się także na pudełkach współczesnych lalek playline i kolekcjonerskich. Ciekawe, co oznaczają. Linie produkcyjna? Datę produkcji?konkretna fabrykę? Niestety, nie posiadam danych,,ale sprawa mnie zaciekawiła. Kulisy produkcji naszych lalek są równie fascynujące, jak one same.

 The mysterious imprinted codes appear also on modern playline and collectors’ boxes. I wonder what they mean? Production line? Production date? Specific factory? We don’t know, but I’m curious. What happens behind the scenes is as fascinating as the dolls themselves.

karl lagerfeld barbie box4

Czas zabrać się za otwieranie białej osłonki, by ujawnić jej zawartość, dotąd ukrytą przed naszym spojrzeniem. Nałożenie białych rękawiczek, stosowanych do przeglądania kolekcjonerskich fotografii na barycie nie jest głupim pomysłem – takie rękawiczki powinny być dodane w zestawie.

It’s time to open the white cover to reveal the contents, still hidden from view. Putting on white gloves, commonly used to handle collectable photographs, isn’t such a bad idea in this case – they should have been included with the box.

Lagerfeld Barbie

Powoli rozsuwam białą osłonkę.

Slowly opening the white cover.

Lagerfeld Barbie box

 

lagerfeld_boxV

W środku znajduje się całkowicie przezroczyste pudełko  z dyskretnym napisem Barbie. Świetny pomysł! Lalkę można oglądać z każdej strony bez wyjmowania – doskonały „display case”.

Inside is a see-through box with a discreet Barbie label. Great idea! The doll can be viewed from every angle without taking her out – it’s the perfect display case.

 

Lagerfeld Barbie box

Lagerfeld Barbie box

Lagerfeld Barbie box

Lalka osadzona jest w przezroczystej plastikowej wytłoczce, stanowiącej wewnętrzną  ściankę w pudełku. Do wytłoczki Barbie przywiązana jest czarnymi wstążeczkami. Dzięki temu lalka wygląda niemal tak, jakby do niczego nie została przymocowana.

The doll herself is fitted into a specially shaped see-through backing inside the box, and tied to it with black ribbons. As a result, the doll looks almost as if she’s standing on her own.

Lagerfeld Barbie

Główka, mimo takich zabezpieczeń, jest przyczepiona do przezroczystej wytłoczki typowymi mattelowskimi sztyftami ( w liczbie trzech). Są one moim zdaniem zbędne, bo glówka lalki  jest całkowicie unieruchomiona i bez nich. Platynowy kucyk zabezpieczony jest siateczką.

Despite this secure design, her head is attached to the backing with three plastic fasteners, typically used by Mattel. In my opinion they’re unnecessary, as the doll’s head is completely immobile anyway. The platinum ponytail is protected by a net.

Lagerfeld Barbie

Lagerfeld Barbie

Nowy facemold – „Karl”

New facemold — Karl

Dość trudno zrobić dobry portret Barbie przez szybkę – nie mam niestety odwagi jej wyjąć z pudełka, pozostanie w stanie NRFB na wieki. Jej twarzyczka przywodzi na myśl urodę Cary Delevingne, brytyjskiej modelki, jednej z muz Karla. Włosy ma platynowe, zebrane w kucyk à la Karl.

It’s quite hard to take a good picture of Barbie through the window – unfortunately I’m not brave enough to take her out of the box, she’ll remain in the NRFB state forever. Her face is reminiscent of the beauty of Cara Delevingne, British fashion model, one of Karl’s muses. Her hair is platinum, gathered into a ponytail à la Karl.

Lagerfeld Barbie

Po kilku próbach udało mi się oświetlić Lagerfeld Barbie tak, że oczy lekko prześwitują spod okularów.

Oczy zasłonięte są okularami, lecz dzięki dociekliwości innych kolekcjonerów, którzy zdobyli się na wyjęcie jej z pudełka, wiemy, że są chłodno niebieskie , a makijaż bardzo oszczędny i prosty w rysunku. Jej brwi podniesione do góry robią niepokojące wrażenie, ale gdy zdejmie okulary, jej twarz okazuje się łagodna.

Her eyes are covered by the glasses, but thanks to the curiosity of other collectors who took her out of the box, we know they’re cool blue, with very spare and simple makeup. Hidden by the glasses, her eyebrows are unsettling, but with the glasses off, her face is serene.

Nowy facemold oznakowany jest  z tyłu:

 © 2013 Mattel

The new facemold is labelled at the back

© 2013 Mattel

Sama nie mogłam tego sprawdzić, ale zapytałam Royalty.Girl z Flickr, która wyjęła ją z pudełka i była tak miła, że zbadała to. Dziękuję!

I couldn’t have checked this myself, so I asked Royalty.Girl from Flickr who took her doll out of the box and was very kind to check this. Thank you!

Oto zdjęcie, jakie krążyło po necie tuż przed momentem rozpoczęcia sprzedaży – widać tu dobrze nowy facemold Barbie.

Here’s the picture which was making the rounds online just before the sale began – you can see Barbie’s new facemold very well.

KLBarbie_face

Source:

Zaś na koncie Flickr Royalty.Girl można obejrzeć Barbie Lagerfeld wyjętą z pudełka.

While on Royalty.Girl’s Flickr account you can see Lagerfeld Barbie out of the box.

 

Ubranko i akcesoria

The outfit and accessories

Lagerfeld Barbie ma na sobie dopasowaną czarną marynarkę. Wiadomo, że  w środku wszyta jest drukowana metka z napisem Barbie + Kartl Lagerfeld. Biała koszula z francuskimi mankietami, czarny szeroki  krawat, wisiorek z brylancikami, rękawiczki bez palców- to cały Karl!

LagerfeldBarbie is wearing a fitted black jacket. We know that inside is a sewn-in Barbie + Karl Lagerfeld label. White shirt with French cuffs, wide black tie, a diamond pendant, fingerless gloves – it’s quintessential Karl!

Lagerfeld Barbie box

Paznokcie u rąk (i u stóp) pomalowane są na czarno. Od razu myśl: ciekawe czy realny Karl maluje paznokcie u stóp na czarno. Przyznam, ze nigdy dotąd nie myślałam o stopach Karla! 😀

Her fingernails and toenails are painted black. My immediate thought: I wonder if Karl Lagerfeld paints his toenails black too? I have to admit, I never thought about Karls’ feet before! 😀

Lagerfeld Barbie box

Piękna jest metalowa okrągła sprzączka do paska z wytłoczonym zarysem charakterystycznego profilu Karla.

The beautiful belt buckle is engraved with Karl’s distinctive head silhouette.

Lagerfeld Barbie box

Barbie posiada także torebkę z prawdziwymi metalowymi suwaczkami, będącą miniaturą  kultowej torebki zaprojektowanej przez Karla : Kuilted Shoulder Bag.

Barbie also has a bag with real metal zippers, a miniature of the cult bag designed by Karl: Kuilted Shoulder Bag.

Lagerfeld Barbie outfitBarbie has mini-Kuilted bag. Miniaturowa wersja Kuilted bag.

 

Prawdziwa torebka z linii Karl Lagerfeld – Kuilted Shoulder Bag. Human size Lagerfeld Kuilted Shoulder Bag:

kuilted_lagerfeld_bag

Source of the image: www.net-a-porter.com

Zegarek na rączce Barbie jest także miniaturką prawdziwego zegarka z linii Karl Lagerfeld „VII” (‚7’ Faceted Bezel Bracelet Watch – Zegarek z fasetkowym bezelem).

The watch on Barbie’s little hand is also a miniature of one of Karl’s real watches, 7: ‚7’ Faceted Bezel Bracelet Watch.

VII_lagerfeld_watch

Zegarek z linii Lagerfeld o nazwie „VII” – z bezelem ozdobionym fasetkami. Human size Lagerfeld  ‚ VII’ Faceted Bezel Bracelet Watch. Source of the image: 

Wąskie dżinsy Barbie są zadrukowane błyszczącym wzorem w główki Karla. Taki żartobliwy  Karlowy odpowiednik pepitki!  Identyczne spodnie nosi sam Kaiser na zdjęciu, gdzie pozuje razem z Barbie.

Barbie’s pencil jeans are covered in a shiny print of Karl’s head silhouette. It’s an amusing alternative to houndstooth. Karl himself wears identical pants in his picture with Barbie.

Karl-and-Barbie-trousers

Ten sam wzór znajduje się na podstawce lalki. Całości dopełniają buty, odlewane, szkoda że nie skórzane, do jakich przyzwyczaiło nas Integrity Toys.

The same pattern is on the doll stand. The shoes complete the outfit, unfortunately they’re molded, not leather, which we’ve come to expect from Integrity Toys.

 

Karl lagerfeld Barbie 2014 erynnis-tages blog; dollcollector.wordpress.com

Certyfikat

Certificate

Certyfikat pokazuje, którą lalkę w kolejności produkcji posiadamy. Moja jest 572.

Na certyfikacie znajduje się informacja, że lalka została stworzona pod kierownictwem Karla Lagerfelda. Być może zauważyliście, że szkic projektu oraz finalny produkt na stronie Mattela jest podpisany nazwiskiem Roberta Besta (czołowego projektanta w Mattelu). Dlaczego?  Robert Best odpowiedzialny był za przetransponowanie projektu Karla na rozmiar lalki oraz za jego interpretację w „lalkowym” uniwersum.  Nawet najdoskonalszy projektant ubrań dla ludzi może nie orientować się w świecie zminiaturyzowanego krawiectwa, lalkowych bucików, w kwestii właściwych tekstur i grubości użytych tkanin – to już zadanie dla zespołu Mattela.

The certificate shows which doll I own according to production number. Mine is 572.

The certificate says the doll was created under the direction of Karl Lagerfeld. You may have noticed that the design for the doll and the final product on Mattel’s website is signed by Robert Best (Mattel’s chief designer). Why? Robert Best was responsible for transporting Karl’s image onto the doll and its interpretation for the doll universe. Even the finest designer of people’s clothes may not be an expert in the world of miniature tailoring, doll shoes, textures and thicknesses of fabrics used – that’s Mattel team’s job.

Karl lagerfeld Barbie 2014 erynnis-tages blog; dollcollector.wordpress.com

Lagerfeld Barbie  Wraz z certyfikatem otrzymujemy instrukcję, ukazującą skomplikowany proces wyjmowania lalki z pudełka.

Trzeba przyznać, że lalka została wykonana z dużą starannością – brawa dla Mattela! Dawno już na żadną mattelowską lalkę nie czekano z takimi emocjami.

It’s evident the doll was made with great attention to detail – bravo Mattel! It’s been a long time since a Mattel doll was so highly anticipated.

Bardzo jestem ciekawa, czy nowy facemold wejdzie do obiegu, tak jak stało się to z facemoldem użytym dla Barbie w stroju Louboutin. To urocza twarzyczka i z radością powitałabym więcej jej wersji, także z ciemnymi włosami. Oby tak się stało!

I’m curious whether this new facemold will find a wider use, similarly to the mold used for the Barbie wearing Louboutin. It’s an enchanting face and I’d be glad to see more of it, also with dark hair. I hope it happens!

Lagerfeld BarbieZdajecie zrobione bez wyjmowania Barbie z pudełka – niełatwo podświetlić tę lalkę przez szybkę. Picture taken without deboxing her. It isn’t easy to light her properly through the window of the box.

Niemal każdy , kto usłyszał o Lagerfeld Barbie, pytał, dlaczego w zestawie nie ma kotki Choupette.  No właśnie…dlaczego? Na pocieszenie możemy oczywiście w Net-a-Porter kupić breloczek Choupette. Kot Karla to też niezła marka!

Almost everyone who’s heard of Lagerfeld Barbie asked why Choupette the cat isn’t a part of the set. Yes… why? To remedy this, we can of course buy a Choupette keyring at Net-a-Porter. Even Karl’s cat is a great trademark!

454564_in_xl

Picture courtesy of Net-a-porter . KARL LAGERFELD , Choupette glittered resin keychain , €45

Ciekawe w jakiej jeszcze wersji zobaczymy Karla.

I Barbie.

I wonder what other incarnations of Karl will appear in the future.

And Barbie.

THINK PINK BUT DON’T WEAR IT

Lagerfeld Barbie

——————

Za tłumaczenie tej długiej notki bardzo dziękuję mojej przyjaciółce Agnes z Fleurdolls.
Aga, jesteś najlepsza! Gdybym miała zrobić to sama, zapewne notka zostałaby opublikowana akurat na Wielkanoc!

Translation by my friend Agnes from Fleurdolls. Thank you Aga, you are the best!
——————-

A co można robić z Barbie Lagerfeld uwięzioną w pudełku? Można na przykład bawić się, że to okno wystawy butiku Karla!

Lagerfeld Barbie

LuKas już był na zakupach w Montaigne Market, teraz idzie zobaczyć, co ciekawego w butiku Karla. Kupi oczywiście coś czarno-białego.

——————-

Notka ta oczywiście miała być opublikowana na początku października 2014 roku. Ale mój hmm, nazwijmy to, kontemplacyjny temperament i upodobanie do trybu Slow Life, sprawiają, że nie ma co marzyć, aby ten blog zaskakiwal tempem. Chciałam następnie wrzucić notkę przed sylwkiem 2014, bo Barbie Lagerfeld uważa się za najważniejszą kolekcjonerską Barbie roku 2014, więc temat pasował jako podsumowanie..ale i to nie wyszło, choć notka była napisana daleko przed sylwestrem. Slow Life w rzeczy samej. A teraz mamy rok 2015. Ciekawe czym zaskoczy nas Barbie w tym nowym nadchodzącym roku. Oby czymś pięknym i pozytywnym.

Jeszcze ogłoszenie parafialne:

Kochani, mimo niechęci do facebooka, zalozyłam konto fanpejdżowe w tym „przybytku inwigilacji”. Bo chcę być z Wami, a moje stare konto być może ulegnie zagładzie. Kto chce ze mną mieć kontakt na FB, dostawać newsy o notkach,ogladać zdjęcia z mojej kolekcji, proszę, klikajcie i „polubiajcie” –  tutaj LINK: FACEBOOK ERYNNIS TAGES

Join me on FACEBOOK !

 

 

 

 

11 comments on “Karl Lagerfeld Barbie

 1. Kaya
  13/01/2015

  Na razie przeczytałam do połowy. Resztę zostawiam sobie do posmakowania na potem. Piękna lalak, piękna odsłona tej wyjątkowej lalki, która wydaje mi się, że zanim dostala się w ręce kolekcjonerów na całym świecie, już stała się kultowa. ❤

  • erynnis tages
   13/01/2015

   Kaya , dokladnie tak, to taka lalka, że nawet zanim ja wyprodukowano, już wrosła w historię Mattela. A na żywo jest też po prostu urocza:) Niełatwo zrobić jej dobre zdjęcia, oddające jej urodę. Te szybki są bezlitosne i te okulary też 🙂

 2. Justyna
  13/01/2015

  Świetny i profesjonalny opis. Bardzo mi się podoba 🙂

 3. Natalia
  14/01/2015

  Przepiękna lalka, widać, że dopracowana w każdym calu:)

 4. Ania
  14/01/2015

  Dawno nie czytałam posta, który by był napisany z taką pasją i zainteresowaniem! Przeczytałam od deski do deski i muszę przyznać, że zupełnie nie byłam świadoma, ile szumu narobiła ta lalka w świecie kolekcjonerów. Gratuluję jej zdobycia, jest, jak trofeum 🙂 Barbie w tej odsłonie wygląda zjawiskowo, hasło „think pink…” zdało tu egzamin! Jest niesamowita!

 5. Michał / Pink Flamingo
  15/01/2015

  Fantastyczna notka, gratulacje dla szczęśliwej posiadaczki Lagerfeld Barbie 🙂 Czytałem z wypiekami na twarzy – ogromnie podziwiam dbałość o istotne detale i konstrukcję Twojego wpisu. Ośmielę się podzielić opinią, że slow life’owy tryb pisania bloga mu służy – są notki, na które warto czekać 🙂

  • erynnis tages
   15/01/2015

   Michał, cieszę się, dziękuję za mile słowa:) Raduję sie że tryb slow Cię nie zraża i nie skłania do nawoływań o wzmożenie tempa. Choć 3 notki rocznie to może jednak zbytnia przewaga slow nad life – w ten sposób usiłuję się zdopingować do osiągnięcia oszałamiającego rekordu 6 dłuższych notek w roku. A pomiędzy nimi zdałoby się kilka krótkich, ilustracyjnych- pomysł zacny…oho, bo się rozpędzę! #takiŻart

 6. Stary_Zgred
  15/01/2015

  Okropna kobieto! Przez twój wpis zainteresowałam się lalką, która kompletnie mi się nie podobała i której przed przeczytaniem notki za darmo bym nie wzięła. Ale złapałaś mnie na haczyk idei. I teraz myślę sobie, że chciałabym ją mieć po to, żeby móc sobie powiedzieć, że za plastikową szybką skrywa nie zwykła lalka, a ubrane w lalkowe kształty odbicie legendy Lagerfelda 😉

  • erynnis tages
   15/01/2015

   Ha! Sama zostałam złapana na haczyk idei i to nie pierwszy raz. Właśnie o to chodzi w tej lalce – jest tak bezczelna w swoim byciu ideą, że nie ma zmiłuj, chwyta w sidła i się chce ją mieć wraz z jej eleganckim białym sarkofagiem. Bestia w tej chwili rozpycha się w mojej jedynej witrynie, niewinne przedstawicielki amerykańskiego designu czyli Mackie ze swoimi księżycami i cekinami zostały zepchnięte w kąt przez rozpanoszone pudło. Wiadomo…Karl.

 7. Pingback: Буря и мост | zwig.ru

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Erynnis Tages Flickr

Tags

50th Anniversary Skipper 1961 1964 1976 1979 1980 1981 1984 1985 1987 1989 1993 1995 1996 1998 Barbie 1999 Barbie 2001 2002 2006 2007 2009 2010 2011 2014 Barbie 2015 Barbie action doll action figure Action Figures Barbie Barbie's facemold barbie facemold barbie in india Barbie Ken Becky Belly Button Bill Greening Black party body booklet Byron Lars celebrity Chelsie Convention Dad designer doll DID Dinky Toys Disney Disney Villains Doll collection Dolls DOTW eighties Elise Elise Jolie Europe event expressions of india face mold facemold fashion fashion doll Fashionistas Fashionistas Barbie Fashion Royalty Film Director Barbie Film Director facemold Film Director feet First Skipper FR FR Homme FR MONOGRAM FR Nippon gareth pugh gender Generation Girl Barbie Generation Girl facemold Generation Girls Barbie GG Facemold Grandma Grandpa Heart Heart Family Heart Family Mom homme IFDC India Integrity Toys japan japanese Japanese Barbie japanese market Jason Wu Jazzie jenny karl lagerfeld karl lagerfeld barbie Kelley Ken ken doll Kenzie Kimono LanardToys Lego leo mattel licca Linda Kyaw Lukas lumberjack Ma-Ba ma-ba barbie MaBa Mackie headmold Madison male doll Matka Gertruda Mattel Mattell Maverick Mbili Michael michael jackson doll Million Dollar Man Misaki Monogram Mother Gothel Mother Gothel doll My scene Mystery Squad NuFace Pop Life Raw appeal Really Rad Barbie Samurai Shaun silkstone barbie Skipper Starr Superstar Barbie Superstar facemold takara Takara Barbie TeenSkipper the eighties Toy fair Tracy Vintage Vintage Skipper vintage Skipper facemold Westley Wheelchair Barbie Young Sweethearts Young Sweethearts Michael Melinda
%d blogerów lubi to: